8947. Pusoko Ke-Tuhanan : Megantoro (34.7cm), Ceprat Ceprit (Ngintip), Mojopahit
 

Komentar