8911. Masterpiece Item : Megantoro Patrem Kamarogan (24.5cm), Wos Wutah, Mojopahit

 

Komentar