8848. Super Pamor : Brojol (35.6cm), Lar Gangsir, Tuban Mataram

 

Komentar