8778. Pusoko Super : Sempono (37.3cm), Wengkon Isen (Sumsum Buron), Madura Koso

 

Komentar