8702. Super Pamor : Tilam Upih (33.7cm), Lar Gangsir, Tuban Mojopahit
 

Komentar