8664. Santan Urik Mas (32.9cm), Sanak, Madiun Mojopahit 

Komentar