8596. Puthut (32.1cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit 

Komentar