8567. Sinom (34.5cm), Wengkon, Melayu Sepuh 

Komentar