8487. Pusoko Tindih : Bethok Budho (Temuan 24.7cm), Ceprat Ceprit (Pamor Tebal), Kabudhan Awal

 

Komentar