8472. Super Pamor : Tilam Upih (36.3cm), Lar Gangsir, Tuban Mojopahit
 

Komentar