8456. Tombak Luk 7 (24.1cm), Nunggak Semi, Mojopahit


 

Komentar