8387. Pusoko Super : Brojol (36.4cm), Tejo Kinurung, Madura Koso 

Komentar