8377. Pusoko Super : Tilam Upih (36.2cm), Adeg Lar Gangsir, Tuban Mojopahit

 

Komentar