8337. Super Pamor : Jalak Tilam Sari (36.8cm), Segoro Muncar, Cirebon Mojopahit
 

Komentar