8330. Kalamisani (44.8cm), Wos Wutah, Bali Mojopahit
 

Komentar