8316. Keris Luk 5 Kinatah (Dhapur Tak Teridentifikasi 38cm), Pedaringan Kebak (Surya Mojopahit), Palembang Mojopahit

 

Komentar