8301. Pusoko Langka : Sempono Iras (34.4cm), Kuli Semongko, Madura Koso

 

Komentar