8255. Pamor Kemakmuran : Tilam Upih (32cm), Pancuran Mas, Tuban Mojopahit

 

Komentar