8253. Pamor Super : Jalak Ngore (33.7cm), Lar Gangsir, Tuban Mataram

 

Komentar