8204. Sempono (35.3cm), Adeg Blarak Sineret, Blambangan Mojopahit
 

Komentar