8176. Sinom Kinatah Gonjo (34.5cm), Melati Tumpuk, Mataram


 

Komentar