8169. Bethok Tuban (27.6cm), Wengkon Isen, Tuban Mataram 

Komentar