8166. Sangkelat (35.6cm), Blarak Sineret, Blambangan Mojopahit
 

Komentar