8139. Jalak Budho (24cm), Keleng, Kabudhan Kediri 

Komentar