8016. Puthut (36.3cm), Pamor Miring Unik, Bali Mojopahit


 

Komentar