8012. Tilam Upih (35.5cm), Wahyu Tumurun, HB V
 

Komentar