7942. Bethok Iras (30.3cm), Wengkon Isen, Mojopahit 

Komentar