7823. Carubuk (30.6cm), Ceprat Ceprit, Palembang Mojopahit


 

Komentar