7779. Klas Pusoko : Pandhowo Cinarito (35.8cm), Wahyu Tumurun, Mataram 

Komentar