7721. Bethok Patrem (18.1cm), Keleng, Tuban Sepuh


 

Komentar