7709. Super Tebal : Lameng (50cm), Adeg Batu Lapak, Tuban Mojopahit

 

Komentar