7650. Masterpiece Item : Lung Gandu Kinatah (36.8cm), Lar Gangsir, Mojopahit

 

Komentar