7566. Badik Luwu (21cm), Adeg, Luwu Sepuh


 

Komentar