7498. Super Pamor : Badik Luwu Akepan Mas (15.5cm), Adeg Sapu, Luwu Sepuh
 

Komentar