7363. Pusoko Spiritual Ke-Tuhanan : Megantoro (34.2cm), Adeg Siji, Mojopahit 

Komentar