7302. Klas Pusoko : Jalak Tilam Sari (35cm), Sodo Sak Ler, Tuban Mojopahit 

Komentar