7213. Klas Pusoko : Brojol (33cm), Lar Gangsir, Tuban Mojopahit 

Komentar