7137. Masterpiece Item : Carang Soka (35.6cm), Kenongo Ginubah, Tuban Mojopahit

 

Komentar