6987. Tilam Upih (34.9cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit


 

Komentar