6977. Pamor Langka : Panimbal (32.8cm), Sekar Glagah, Mojopahit
 

Komentar