6976. Super Pamor : Carito Gandhu (36.3cm), Janur Sinebit, Blambangan Mojopahit 

Komentar