6802. Masterpiece Item : Bethok Tuban (29.8cm), Lawe Saukel, Tuban Mojopahit

 

Komentar