6266.Pamor Berkontur : Jalak Tilam Sari (37cm), Lar Gangsir, Tuban Mojopahit 

Komentar