6132. Sepaner (37.2cm), Gajah Gelar, Tuban Mojopahit


 

Komentar