6062. Tilam Upih (34.2cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit


 

Komentar