6062. Tilam Upih (34.2cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit






 

Komentar