5950. Klas Pusko : Tilam Upih (37.2cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit 

Komentar