5835. Bethok Budho (26.7cm), Keleng, Kabudhan Mataram
 

Komentar