5826. Tilam Sari (35.7cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit


 

Komentar