5742. Tilam Sari (33.5cm), Segoro Muncar, Tuban Mojopahit 

Komentar