5727. Klas Pusoko : Tilam Upih (35cm), Adeg Sapu, Tuban Mojopahit


 

Komentar